Čas a denný režim

Čas a denný režim

Prevádzka jasľoškôlky je denne od 6:30 do 17:00. Hoci v Kvietkove sa pracuje a aj deň ubieha podľa vlastných pravidiel, denný režim je spravidla nasledovný:


Poznámka: V jednotlivých triedach je dĺžka edukačnej časti a pobytu vonku posunutá, nakoľko čím väčšie deti, tým viac času majú na aktivity.

 

06:30 – 08:00 Zberná trieda – deti postupne prichádzajú a majú možnosť sa voľne hrať.
08:00 – 09:30 Edukačná časť (alebo tzv. vyučovanie), kedy všetci vo svojej skupine a triede pracujú podľa aktuálnych edukačných tém a plánov.
09:30 – 10:00 Desiata.
10:00 – 12:00 Pobyt vonku (ihrisko, prechádzka, aktivity v záhrade a na dvore).
12:00 – 12:30 Obed.
13:00 – 15:00 Popoludňajší odpočinok, relax, staršie deti len 15 minútová relaxácia a opäť sa vracajú k edukácii.
15:00 – 15:30 Olovrant
15:30 – 17:00 Zberná trieda, prípadne pobyt vonku, voľná hra, odchody domov.

 

Počas pobytu vonku sa realizuje aj činnosť, ktorá súvisí s areálom a vonkajšími priestormi. Keďže k našim denným činnostiam patrí aj starostlivosť o našu záhradku, priestory, a celý areál, všetky aktivity robíme spoločne s deťmi. Časté sú aj vychádzky, ktoré sú rôzneho zamerania tak, aby sa pri ich spracovaní deti naučili práve ten ktorý súbor poznatkov z jednotlivých predmetov a oblastí, ktoré súvisia s aktuálnou edukáciou. Pri každej činnosti počas dňa sa deti učia, ako to funguje v reálnom živote a práci a to nie fiktívnym, ale reálnym zážitkovým učením.