Slovník pojmov

Slovník pojmov

Franchisor (poskytovateľ franchisingu, dodávateľ)
- podnikateľský subjekt, ktorý predáva osvedčenú koncepciu podnikania a využitie svojich skúseností.
- zakladateľ systému, predstavuje jadro, koordinačné centrum celého systému. Je pôvodcom a majiteľom podnikateľského nápadu, ktorý sa ďalej stáva predmetom obchodu.
 
Franchiser, franchisant (prijímateľ franchisingu, odberateľ)
- podnikateľský subjekt, ktorý preberá koncepciu a tak sa stáva ďalším článkom reťazca.
- sa zaväzuje okrem predaja služby, za franšízu platiť určité stanovené poplatky.


Franchisingova zmluva
- tvorí základ pre spoluprácu vo franchisingovom systéme.
Do hĺbky sa zaoberá partnermi, právami a povinnosťami jednotlivých zmluvných partnerov, obchodnou činnosťou, reklamou a ďalšími skutočnosťami.


Franchisingový manuál
- hlavní zdroj informácií franchisanta 
- dokument obsahujúci všetky, pre podnikanie (na základe franchisy) relevantné údaje, postupy a inštrukcie. Manuál býva spravidla prílohou zmluvy.


Vstupný poplatok
platí franchisant (prijímateľ) v čase podpisu zmluvy (pri podpise franchisingovej zmluvy alebo krátko po jej podpise)


Royalty
- platí franchisant (prijímateľ), je to poplatok za služby, vypočítaný % z obratu, alebo fixná suma


Know-how
Know-how je súbor nepatentovaných praktických znalostí, pocházajúcich od franchisora (poskytovateľa)  získaných a overených skúseností, ktoré sú utajené, podstatné a identifikované.