Triedy a rozdelenie detí

Triedy a rozdelenie detí

Deti sú v Kvietkove rozdelené v súčasnosti do troch tried. Čiastočne ich zaraďujeme podľa veku, ale rozhodujúci faktor je psychomotorický vývoj.
 


Šošovičky (najmenší) – zotrvávajú v tejto triede dovtedy, kým nenadobudnú určité zručnosti a schopnosti (správne držanie ceruzky, „odplienkovanie“, schopnosť reprodukovať text piesne, básne, schopnosť reprodukovať pohybovú metodiku, atď.) Práca v tejto skupine sa zameriava na rozširovanie a prehlbovanie týchto základných poznatkov, zdokonaľovanie hrubej a jemnej motoriky, základy hudobnej výchovy, rozvoj tvorivosti, dosahovanie rutiny v oblasti hygieny a stravovania atď. Vzdelávanie je na celkovo vyššej úrovni v zmysle podávania kvalitnejšej spätnej väzby od detí.


Hrášky (strední) – trieda je zameraná na vzdelávanie a rozvoj vo všetkých oblastiach (emócie, vnútorné prežívanie, rozvoj myslenia logického, matematického, grafomotoriky, tvorivej zložky, hudobná výchova, fyzická príprava – cvičenie, atď.)


Fazuľky (veľkí) - trieda je zameraná na projektovú metodiku ako aj prípravu detí pred nástupom do ZŠ, vzdelávanie a rozvoj vo všetkých oblastiach (emócie, vnútorné prežívanie, rozvoj myslenia logického, matematického, grafomotorika, hudobná výchova, jemná motorika, rozvoj tvorivého myslenia , fyzická príprava – cvičenie, atď.).